Basiscursus Omgevingswet

28-01-2020 @ Hele dag – Tijdens de cursus wordt ingegaan op het doel van de Omgevingswet, kort samen te vatten met de ondertitel van de Omgevingswet “ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit”. Hierin wordt ingegaan op de nieuwe taken, rollen en verantwoordelijkheden van de drie overheden in onderlinge wisselwerking en de hun hiertoe ter beschikking staande instrumenten. Specifieke aandacht wordt […]

Cursus Omgevingsvergunning

04-02-2020 @ Hele dag – De wet zelf regelt wanneer gemeenten de diverse onderdelen moeten hebben ingevoerd. Omdat met betrekking tot de vergunningverlening gemeenten hun zaken op orde moeten hebben bij de inwerkingtreding van de wet, zal daaraan in elk geval prioriteit moet worden gegeven. Waar de systematiek van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht grotendeels in stand blijft, gaan er […]

Omgevingsvisie en programma

11-02-2020 @ Hele dag – De omgevingsvisie bevat de ambities van de gemeenten voor de fysieke leefomgeving. Het is daarmee uitermate geschikt als voorportaal voor het omgevingsplan. De visie biedt een lange termijnperspectief voor de fysieke leefomgeving. Door de omgevingsvisie zal het bestaande meersporenbeleid waarin per thema sectoraal beleid is geformuleerd transformeren naar integraal beleid voor verschillende deelgebieden. In de […]

Cursus Omgevingsplan

18-02-2020 @ Hele dag – Het omgevingsplan is hét juridische document van de gemeente onder de Omgevingswet. In vergelijking met het bestemmingsplan is het omgevingsplan veel ‘breder’ van inhoud met als criterium een veilige en gezonde fysieke leefomgeving / goede omgevingskwaliteit in plaats van een goede ruimtelijke ordening onder de Wet ruimtelijke ordening. Een veel groter aantal aspecten moet worden […]

oversteek
omgevingswet_avob
omgevingswet_avob

Cursus omgevingswet

03-03-2020 @ 9:00 am – 4:00 pm – Deze cursus is onderdeel van een incompany-traject. Inschrijving alleen op uitnodiging. De omgevingswet is super belangrijk. Dat gaan jullie met deze cursus leren.  

Basiscursus Omgevingswet

19-05-2020 @ 9:30 am – 4:30 pm – Voorafgaand aan het implementeren van de Omgevingswet is het noodzakelijk dat bij de direct betrokkenen een bewustwordingsproces op gang wordt gebracht dat de Omgevingswet meer is dan een transponeringstabel waarbij enkel en alleen de regels worden aangepast. De start van ons cursus- en begeleidingspakket is daarom een introductie over de Omgevingswet in algemene zin met, […]

Cursus omgevingsvisie en programma

21-05-2020 @ 9:30 am – 4:30 pm – Onder de Omgevingswet is de structuurvisie van de Wet ruimtelijke ordening omgedoopt tot omgevingsvisie. Wezenlijk verschil is de ‘breedte’ van de visie. De omgevingsvisie is het resultaat van de integrale afweging van alle thema’s van de fysieke leefomgeving: ruimtelijke ordening, milieu, water, natuur en landschap, verkeer en vervoer enz. ‘Nieuw’ is het programma dat als […]

Cursus omgevingsplan

26-05-2020 @ 9:30 am – 4:30 pm – Het omgevingsplan is hét juridische document van de gemeente onder de Omgevingswet. In vergelijking met het bestemmingsplan is het omgevingsplan veel ‘breder’ van inhoud met als criterium een veilige en gezonde fysieke leefomgeving / goede omgevingskwaliteit in plaats van een goede ruimtelijke ordening onder de Wet ruimtelijke ordening. Een veel groter aantal aspecten moet worden […]

Masterclass: “Project klaar in anderhalf jaar.

30-06-2020 @ 9:00 am – 4:30 pm – Masterclass: “Project klaar in anderhalf jaar” Met minimale proceduretijden zorgvuldige besluiten nemen Door de Corona-crisis zijn ontwikkelaars erg terughoudend als het over nieuwe projecten gaat. Het vertrouwen zal naar verwachting snel weer terugkomen en waarschijnlijk al op korte termijn. Op dat moment komen de nieuwe initiatieven massaal bij gemeenten binnen en hoopt men liever morgen […]