Datum & Tijd
26-05-2020
9:30 am - 4:30 pm

Locatie
Helicon MBO Tilburg


Het omgevingsplan is hét juridische document van de gemeente onder de Omgevingswet. In vergelijking met het bestemmingsplan is het omgevingsplan veel ‘breder’ van inhoud met als criterium een veilige en gezonde fysieke leefomgeving / goede omgevingskwaliteit in plaats van een goede ruimtelijke ordening onder de Wet ruimtelijke ordening. Een veel groter aantal aspecten moet worden betrokken bij de afwegingen om te komen tot een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Daarbij is het mogelijk om in het Omgevingsplan omgevingswaarden op te nemen die als toetsingskader zullen fungeren voor concrete ingrepen. Voor de inhoud van het omgevingsplan is verder van belang of en in welke mate het rijk en de provincies gebruik zullen maken van hun bevoegdheden om instructieregels op te leggen en de gemeentelijke decentrale afwegingsruimte zoals die door de wet wordt gegeven, te beperken.

Inhoud:
Op de dag van inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021 beschikt de gemeente van rechtswege over een omgevingsplan. Dit omgevingsplan is verre van volledig en tot 2029 hebben de gemeenten de tijd om het omgevingsplan te completeren. Het omgevingsplan van 2021 is pas echt een omgevingsplan als na discussie over de te handhaven regels over de fysieke leefomgeving van de gemeentelijke verordeningen én de bruidsschatregels van het rijk, deze regels dan daadwerkelijk ondergebracht zijn in het omgevingsplan. Parallel hieraan speelt ook de discussie over de vraag op welke wijze deze over te brengen regels in het omgevingsplan moeten worden georganiseerd waarbij de Omgevingswet in zijn algemeenheid streeft naar algemene regels in plaats van vergunningplichten met een aantal alternatieven waaronder meldingsplichten, maatwerkregels en maatwerkvoorschriften. Nieuw in het omgevingsplan is de mogelijkheid om te werken met geboden in plaats van de in het bestemmingsplan gebruikelijke verboden.

Programma:
• Het omgevingsplan gepositioneerd als instrument van de beleidscyclus van de fysieke leefomgeving
• Inhoud omgevingsplan:
– Functies versus activiteiten
– Bruidsschat
– Omgevingswaarden
– M.e.r.
– Staalkaarten
– Noodzakelijke onderzoeken
– Het VNG-7-stappenplan als methode om te komen tot een omgevingsplan

• Vorm omgevingsplan met casco-plan als vertrekpunt:
– Geboden en verboden
– Positieve beoordelingsregels
– Gesloten/open normen
– Meldingsplicht
– Maatwerkvoorschriften en -regels

• Wijze waarop en termijn waarbinnen dienen te zijn geïncorporeerd:
– Bestemmingsplan
– Verordeningen
– Bruidsschat

• Totstandkoming omgevingsplan:
– Participatie
– Wettelijke procedure: voorbereiding, rechtsbescherming en inwerkingtreding

• Digitale ontsluiting

Doelgroepen:
De Academie voor Openbaar Bestuur biedt de cursus aan voor degenen die betrokken zijn bij de invoering van de Omgevingswet en in het bijzonder voor degenen die betrokken zijn bij de planvorming. De beleidscyclus die ten grondslag ligt aan de Omgevingswet leidt evenwel tot een voorkeur voor een gemengde samenstelling. De vele keuzes bij de planvorming (ja/nee regels en in welke vorm) hebben hun doorwerking naar de vergunningverlening en uiteindelijk ook naar toezicht en handhaving.

Cursusduur: 1 dag.
Kosten: €295,– (ex. BTW).
Maximale groepsgrootte: 20 deelnemers.

Reserveringen

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.