Datum & Tijd
30-06-2020
9:00 am - 4:30 pm


Masterclass: “Project klaar in anderhalf jaar”
Met minimale proceduretijden zorgvuldige besluiten nemen

Door de Corona-crisis zijn ontwikkelaars erg terughoudend als het over nieuwe projecten gaat. Het vertrouwen zal naar verwachting snel weer terugkomen en waarschijnlijk al op korte termijn. Op dat moment komen de nieuwe initiatieven massaal bij gemeenten binnen en hoopt men liever morgen dan overmorgen een vergunning te hebben. Ook het gemeentebestuur zal er aan hechten om een besluit niet alleen zorgvuldig te nemen, maar dan ook op de meest snelle manier. Nu de invoering van de Omgevingswet met een jaar is uitgesteld moeten we de mogelijkheden in het komende anderhalf jaar binnen de huidige wetgeving optimaal zien te benutten. In deze eendaagse masterclass geven we je inzicht in de (on)mogelijkheden om snel op een initiatief te kunnen besluiten.

De uitdagingen voor de ruimtelijke ordening:
Gemeenten kunnen kiezen hoe zij mee willen werken aan initiatieven, zeker als er strijd is met het bestemmingsplan. Zij zullen wel altijd moeten beoordelen of er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

Inhoud/Integrale afweging:
Om dit oordeel te kunnen geven is een scala aan gegevens en onderzoeken nodig. Deze kosten geld maar vooral ook tijd. Ook bestaand beleid zal betrokken moeten worden bij de afweging en daar kan niet zo maar van worden afgeweken.

Instrumenten:
Gemeenten kunnen kiezen uit het herzien van een bestemmingsplan of uit een afwijkingsbesluit. Daar zijn dan weer meerdere smaken mogelijk.
Ook zal er naast de ruimtelijke besluiten (een scala van) andere besluiten nodig zijn om het initiatief te kunnen realiseren.

Inventief
Afhankelijk van het gekozen ruimtelijke instrument dient meer of minder aandacht gegeven te worden aan de verschillende afwegingsaspecten, maar ook de rechtsbeschermingsmogelijkheden zijn verschillend. De instrumenten hebben ook weer verschillende opties om andere noodzakelijke besluiten te bundelen of vooral te knippen
Dit betekent dat er in het afwegingsproces maar ook in de totstandkomingsprocedure verschillen zijn in de afwikkeling van het initiatief.
Het is zeker nu van belang om deze verschillen en alle (on)mogelijkheden die de wet geeft om op een initiatief te besluiten goed in beeld te hebben. Op die manier worden de voor- en nadelen inzichtelijk en kan op basis van gedegen kennis een overwogen besluit worden genomen om een bepaald instrument in te zetten.

Programma:
Tijdens deze masterclass wordt ingegaan op de instrumenten bestemmingsplanherziening, afwijkingsbesluit en coördinatiebesluit. Aan de orde komen de verschillen in procedures, de verschillen in de eisen van de onderbouwing, het knippen of vooral bundelen met de verschillende toestemmingen die ook nog nodig zijn. Daarnaast wordt ingegaan op de mogelijkheden van de Crisis- en herstelwet, de Wet natuurbescherming (onder andere de passende beoordeling, de stikstofdepositie en de verschillende toestemmingen), de Milieu-effectrapportage en de effecten van beleidsregels. Vervolgens zal op basis van een concrete casus met de deelnemers worden verkend hoe op een inventieve wijze verschillende besluiten genomen kunnen worden om tot een zorgvuldige afweging van een initiatief te komen en dat dan mogelijk te maken op de meest effectieve wijze.

Duur en uitvoeringsdatum:
De cursus duurt 1 dag en wordt op 30 juni gegeven in Sprang-Capelle

Kosten:
€ 395,– ex btw.

Cursuslocatie:
De masterclass wordt verzorgd voor een beperkte groep in een ruimte die voldoet aan de huidige corona-eisen. Dat betekent dat er voldoende afstand is tussen de deelnemers onderling en tussen de docent en de deelnemers. Om deze reden kan slechts een beperkt aantal deelnemers de masterclass bijwonen.

Incompany:
De Academie voor Openbaar Bestuur biedt de masterclass ook incompany aan. Voor de mogelijkheden en kosten van het verzorgen van de masterclass voor uw organisatie kunt u contact opnemen met Hermen Vreugdenhil: HermenVreugdenhil@AcademievoorOpenbaarBestuur.nl of 06 197 34 715

Reserveringen

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.