Datum & Tijd
10-06-2021 - 17-06-2021
1:30 pm - 5:00 pm


In module 2a van het scholingstraject wordt een verdieping gegeven op de inzet van de verschillende instrumenten en de mogelijkheden en beperkingen die dat met zich meebrengt voor de medewerkers van de omgevingsdiensten. Daarbij is het verder van belang dat zij zich realiseren dat gemeenten onderling ook weer verschillende keuzes kunnen maken in de wijze waarop instrumenten worden ingezet en de rol die de gemeenten aan de Omgevingsdienst en de medewerkers toebedeelt.
Bij het opstellen van omgevingsvisies en decentrale regelgeving (omgevingsplannen, provinciale omgevingsverordeningen) is het belangrijk om de signalen en kennis van vergunningverlening en toezicht en handhaving te benutten en daarmee te werken naar de geest van het nieuwe stelsel. Dit kan vorm krijgen door het hanteren van een beleidscyclus.

In twee afzonderlijke dagdelen wordt ingegaan op:
• Betekenis beleidscyclus voor beleid, vergunningverlening, toezicht en handhaving ; de omgevingstafel als instrument, met strategisch omgevingsmanagement als proces en de empathische adviseur als deelnemer
• Beleidskeuzes provincies, waterschappen en gemeenten
• Doorwerking beleid en regelgeving naar lagere overheden
• Nadere verkenning gemeentelijke instrumenten (Omgevingsvisie, Programma, Omgevingsplan en Vergunning), mede in relatie tot de doorwerking van de hogere overheden, toegespitst op het Omgevingsplan.
• Participatie
• Algemene zorgplicht
• Gevolgen van de gemaakte keuzes voor de inhoud en proces van ontwikkelingen
• (verdere) Cultuuromslag in rol en taakuitoefening van de medewerkers van de omgevingsdienst in relatie tot opdrachtgevers (provincie, gemeenten en individuele opdrachtgevers)

Naast de inhoudelijke kennisoverdracht zullen we met twee interactieve onderdelen de cursisten meenemen in de diversiteit van mogelijke beleidskeuzes, de doorwerking daarvan naar de lagere overheden, de wijze waarop en de mate waarin overheden vorm willen geven aan de participatie en de taak en rol die dat van de medewerker vraagt.

De cursus wordt gezien de beperkingen die er gelden vanwege het corona-virus enkel online aangeboden. Online lessen volgen is intensief. Daarom zal de cursus op twee afzonderlijke dagdelen gegeven worden met een tussentijd van een week.
U ontvangt enkele dagen voorafgaand aan de cursusdag waarvoor u zich heeft ingeschreven per mail de cursusinformatie en een link met wachtwoord waarmee u op de cursusdag de digitale cursusruimte kan betreden. De AvOB verzorgt de cursus via Zoom. Een handleiding hoe u Zoom kunt gebruiken voegen wij bij de uitnodiging toe.

Reserveringen